Disclaimer

Inhoudsopgave:
Jk Consulting., gevestigd aan de Geleenstraat 18, 6826 BZ te Arnhem, is zowel juridisch als economisch eigenaar van seksspeeltjes.net inclusief het voor seksspeeltjes.net ontworpen logo en de huisstijl en met uitzondering van de content van andere eigenaren.

Ondanks de zorg en aandacht die permanent aan de ontwikkeling van seksspeeltjes.net besteed wordt, is het mogelijk dat op onderdelen de informatie onvolledig en/of onjuist is. In het kader van die ontwikkelingen wordt seksspeeltjes.net regelmatig aangevuld, gewijzigd en verbeterd zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is de gebruiker niet toegestaan de auteursrechtelijk / privacy beschermde onderdelen in/op seksspeeltjes.net openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van seksspeeltjes.net (Jk Consulting). Het is de gebruiker alleen toegestaan seksspeeltjes.net voor eigen gebruik te raadplegen.

Niets uit deze artikelen mag worden verveelvoudigd – met uitzondering van de uitvoermogelijkheden voor eigen gebruik binnen de Site –, opgeslagen in een gegevensbestand gewijzigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van seksspeeltjes.net.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

seksspeeltjes.net (Jk Consulting) sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van seksspeeltjes.net of met de tijdelijke onmogelijkheid om seksspeeltjes.net of onderdelen daarvan te kunnen raadplegen.

seksspeeltjes.net (Jk Consulting) is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van seksspeeltjes.net is verkregen.